Hvordan foregår en rettsak

Hovedforhandlingene:
I hovedforhandlingen møter partene, advokatene og dommeren. I sivile saker består retten som regel bare av én dommer, fagdommeren. Men partene kan kreve at retten settes med meddommere. Hvis det er nødvendig med særlig innsikt på et fagfelt, kan retten settes med to fagkyndige meddommere. I noen typer saker skal det være fagkyndige meddommere.

 

Hovedforhandlingen starter med at retten klarlegger de fremsatte påstandene, påstandsgrunnlag og den varslede bevisføringen. Denne innledende gjennomgangen fra dommeren vil normalt skje på bakgrunn av partenes sluttinnlegg.

 

Etter dommerens innledende gjennomgang redegjør først saksøkerens advokat for saken og for de bevisene som vil bli ført. Innledningsforedraget avsluttes med en påstand. Påstanden skal beskrive det parten ønsker at doms resultatet skal bli. Deretter får motpartens advokat ordet, og avslutter med en påstand.

 

Forsikring og forklaring:
Før partene etter tur gir forklaring, må de gi en erklæring (forsikring) om at de vil snakke sant. Partsforklaringen gjennomføres oftest slik at rettens formann stiller spørsmål, så partens egen advokat, og til slutt motpartens advokat. Etter dette gir vitnene forklaring. Vitnene må også vanligvis avgi forsikring før de forklarer seg. Det kan også legges fram andre bevis, for eksempel dokumenter eller gjenstander.

 

Prosedyrer:
Advokatene får ordet til sluttinnlegg. Dette kalles prosedyre. Da oppsummerer de saken slik de ser den, hvordan bevisene bør forstås og hvilken løsning de mener rettsreglene gir. De har anledning til å få ordet en siste gang til korte bemerkninger. Dommeren erklærer så forhandlingen avsluttet og saken tas opp til doms. Når dommen er underskrevet, sendes den partene, som må bekrefte skriftlig at de har mottatt den.