Vilkår og priser

Oppdragsvilkår

Oppdraget
Før vi påtar oss oppdraget, undersøker vi om det foreligger interessekonflikter eller andre forhold
som gjør at vi ikke kan eller bør påta oss oppdraget. Foreligger det interessekonflikt må vi avvise
oppdraget. Skulle det under sakens gang oppstå en slik konflikt, må vi måtte vurdere å avslutte
oppdraget.

For hvert oppdrag sender vi en oppdragsbekreftelse og våre standard oppdragsvilkår, som samlet
beskriver oppdraget og vilkårene. Det tas forbehold om å kunne endre eller utvide oppdraget
underveis.

Gjennomføring av oppdraget
Alle oppdrag innebærer en avtale mellom Advokatfirma Arvesen & Co DA og den enkelte
oppdragsgiver/klient. For hvert oppdrag utpekes en ansvarlig advokat, selv om oppdraget blir utført
av flere advokater.

Advokaten skal utføre oppdraget i nært samarbeid med klienten.

Avslutning av oppdraget
Advokaten skal utføre oppdraget til det er sluttført. Klienten kan når som helst avslutte oppdraget.
Advokaten kan trekke seg fra oppdraget dersom klienten ikke er villig til å følge advokatens råd eller
unnlater å innbetale de beløp som kreves til dekning av honorar, forskudd eller utlegg.

Priser/honorar
Honoraret er normalt basert på medgått tid, men kan justeres som følge av oppdragets karakter og
vanskelighetsgrad, advokatens erfaring og kompetanse på området.

Normalt inngår kontortekniske tjenester som kopiering og sekretærbistand i advokatens timepriser,
men i særlige tilfeller hvor det er utstrakt behov for bistand fra kontorpersonalet kan det bli avkrevd
vederlag for medgått tid og utlegg.

Våre veiledende timepriser er kr. 2.000 – 3.500.-. Merverdiavgift kommer i tillegg.

Det kan unntaksvis inngås avtale om fastpris for oppdraget.

Avtale om pris skal fremgå av oppdragsbekreftelsen.

Faktura sendes normalt hver måned og med 10 dagers forfall.

Vi har en samarbeidsavtale med Huseiernes Landsforbund, som innebærer at medlemmer får en
rabattert timepris.

Advokatfirmaet Arvesen & Co DA, februar 2023